ΕΦΕΤ - AΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΑΡΧΕΙΑ – ΦΑΚΕΛΟΙ που πρέπει να διατηρεί η κάθε επιχείρηση


Αρχείο 1ο : ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ - ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Περιέχει:

1) Αντίγραφο κατάστασης απασχολούμενου προσωπικού

2) Πιστοποιητικά υγείας του προσωπικού

3) Πιστοποιητικά εκπαίδευσης αυτών στην Υγιεινή και Ασφάλεια των τροφίμων

4) Πιστοποιητικό εκπαίδευσης του υπεύθυνου της επιχείρησης από πιστοποιημένο για το αντικείμενο εκπαίδευσης φορέα

5) Εθνικό Οδηγό Υγιεινής (Οδηγό υγιεινής No1 για τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και ζαχαροπλαστικής)

6) Εκπαιδευτικό υλικό το οποίο χρησιμοποιήθηκε κατά την εκπαίδευση του προσωπικού, (π.χ. Εγχειρίδιο Βασικής Εκπαίδευσης στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων ), σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή.

Αρχείο 2ο : ΝΕΡΟΥ

Περιέχει:

1) Aποδεικτικά στοιχεία του τρόπου υδροδότησης της επιχείρησης (Βεβαίωση Δήμου, αντίγραφο λογαριασμού) και όπου απαιτείται αποτελέσματα δειγματοληψίας

Αρχείο 3ο : ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ

Περιέχει:

1) Tο πρόγραμμα καθαρισμού και απολύμανσης της επιχείρησης τροφίμων και ποτών

2) Τα χρησιμοποιούμενα καθαριστικά και απολυμαντικά, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, για τη χρήση τους, σε χώρους τροφίμων

3) Έντυπα παρακολούθησης καθαρισμού

Aρχείο 4ο : ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗΣ ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ

Περιέχει:

1) Tο πρόγραμμα καταπολέμησης τρωκτικών και εντόμων

2) Την κατάσταση και τα επίσημα πιστοποιητικά των χρησιμοποιουμένων εντομοκτόνων και τρωκτικοκτόνων

3) Κάτοψη ή σκαρίφημα της επιχείρησης όπου θα απεικονίζονται οι δολωματικοί σταθμοί ή οι σταθμοί παρακολούθησης που έχουν τοποθετηθεί

4) Έντυπα αποτελεσματικότητας / τεκμηρίωσης του προγράμματος

Αρχείο 5ο : ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Περιέχει:

1) Τα στοιχεία παρακολούθησης όλων των ψυκτικών θαλάμων και θερμοθαλάμων

Αρχείο 6ο : ΠΡΩΤΩΝ ΥΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ

Περιέχει:

1) Κατάλογος προμηθευτών της επιχείρησης και σχετικά πιστοποιητικά ISO-HACCP

2) Σχετικά συνοδευτικά δελτία αποστολής των προϊόντων και πρώτων υλών, τα απαιτούμενα στοιχεία για τον έλεγχο της ιχνηλασιμότητας (όπου αυτό απαιτείται) καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία της Δημόσιας Υγείας

Official Member Of

Union of Sanitary Interest Businesses

of Nea Anchialos

 

47, Eleftherias Str. ● 37400, Nea Anchialos ● Volos ● Greece

Tel: +30 24280 78780 ● Fax: +30 24280 77551

Email: enosi@anchialos.com

© 2015-2020

by Union of Sanitary Interest Businesses of Nea Anchialos

Volos pelion It Is True 01.jpg